Metodologie admitere

 1. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași.

 1. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din lași la concursul de admitere pentru anul I, 2019/ 2020.

 1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
  • Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011;
  • Legea nr.288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 1 / 2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/ 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană;
  • G. nr. 133/ 2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/ 2001, cu modificările ulterioare;
  • G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației;
  • G. nr. 140 / 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018;
  • G. nr. 615 / 2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
  • Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2017-2018;
  • Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3062 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
  • Metodologia de școlarizare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor cu domiciliul în străinătate, în învățământul din România;
  • Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România;
  • Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3359MD din 11 martie 2013 privind modificarea Metodologia pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România.
 2. METODOLOGIE
  • CRITERII GENERALE

Art.1.– Admiterea în Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din lași se organizează pentru domeniile și programele de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, potrivit Hotărârii de Guvern și a Deciziei Rectorului în vigoare la data desfășurării admiterii.

Art.2. –                (1) Locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobate pentru anul universitar

2019/ 2020 prin Hotărâre de Guvern, se alocă universității prin Ordin al Ministrului de resort. Senatul universității, la propunerea Consiliului de Administrație, decide repartizarea cifrelor de școlarizare pe facultăți, domenii de licență și programe de studii în concordanță cu capacitatea maximă de școlarizare stabilită de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior, cerințele pieții forței de muncă și cu planul strategic și operațional de dezvoltare instituțională.

 • Instituțiile de învățământ superior pot acorda, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, cel puțin un loc fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile stabilite de senatul universitar.
 • Numărul de locuri cu taxă se stabilește de Senatul universității, la propunerea Consiliului de Administrație, în concordanță cu capacitatea maximă de școlarizare stabilită de Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior, cu cerințele pieței forței de muncă, cu planul strategic și operațional de dezvoltare instituțională.
 • Numărul total de locuri școlarizate pentru fiecare program de studii (locuri finanțate de la buget + locuri cu taxă) poate fi cel mult egal cu capacitatea de școlarizare stabilită în urma evaluării externe realizată în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 3. – (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licență se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăți și domenii de studiu.

 • Metodele de selecție a candidaților pentru facultățile din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași sunt precizate în Anexa PO.DID.05-A1 și trebuie avute în vedere de candidați în funcție de opțiunile pe care aceștia le fac.
 • Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, li, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a fi admiși, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget. Candidații trebuie să prezinte diploma în original care să ateste distincția obținută.
 • Candidații care au obținut premii și distincții la concursuri si olimpiade naționale, la concursuri organizate de facultățile din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași, beneficiază de dreptul de a fi admiși, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, conform cu regulamentele de desfășurare a concursurilor, numai la facultățile respective, conform celor precizate în Anexa PO.DID.05-A2 la prezenta procedură. Candidații trebuie să prezinte diploma în original care să ateste distincția obținută.

Art. 4. – Pot candida la admiterea în învățământul superior în ciclul de studii universitare de licență:

 • cetățenii români absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Fiecare candidat are obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale. în cazul în care, din motive obiective, candidatul nu a intrat în posesia atestatului de recunoaștere a diplomei de bacalaureat până la data admiterii, acesta va prezenta în locul atestatului dovada depunerii dosarului la CNRED și diploma de bacalaureat și foile matricole pentru toți anii de liceu, traduse în română sau engleză dacă sunt emise în alte limbi decât engleză sau franceză. Actele de studii emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga vor fi vizate cu Apostila de la Haga de autoritățile competente din țările emitente. Pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada / Oficiul Consular al României din țara emitentă. Cetățenii vor depune atestatul de recunoaștere a diplomei până la data limită de prezentare a actelor de studii în original, dată stabilită de fiecare facultate și făcută publică pe site-ul universității și al facultății. Cei care nu depun atestatul până la aceste date vor fi declarați respinși la concursul de admitere și înlocuiți cu următorii candidați care îndeplinesc cerințele respective de admitere.
 • cetățenii statelor terțe UE, pe locurile cu taxă în valută sau cu bursă acordată de statul român (în baza unor acorduri bilaterale sau a unor oferte unilaterale), în aceleași condiții de studii prevăzute de prezenta procedură pentru cetățenii români, pe baza Scrisorii de acceptare la studii eliberată de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale. Cuantumul taxelor de școlarizare este aprobat de Senatul universității, în funcție de cuantumul minim stabilit prin lege.
 • La admiterea la studiile universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte certificatul de absolvire al anului pregătitor sau un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale (instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează an pregătitor). Sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de competență lingvistică persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați într-o unitate școlară/ instituție de învățământ superior din sistemul național din România.

Art. 5. – (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență. Candidatul declarat admis la mai multe universități/ facultăți/ domenii/ programe de studii este obligat să opteze, în termenul stabilit prin prezenta procedură, prin depunerea diplomei / adeverinței de bacalaureat în original, pentru domeniul/ programul de studii la care dorește să fie finanțat de la buget, la o singură instituție de învățământ superior și/ sau facultate.

 • Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

Art 6. – Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.

Art 7. – Candidații admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă, absolvenți sau studenți ai unor instituții de învățământ superior particular sau de stat acreditate sau autorizate, pot beneficia, în baza sistemului de credite transferabile, de recunoașterea perioadelor de studii efectuate. Asupra acesteia hotărăște Birou! Consiliului Facultății la care studentul este declarat admis, pe baza actelor justificative prezentate de către student. De asemenea, Biroul Consiliului Facultății decide asupra eventualelor examene de diferență și asupra înmatriculării, după caz, în anul de studii corespunzător examenelor recunoscute și celor promovate. în cazul în care înmatricularea se va aplica pentru anul II de studii, în regim cu taxă, Biroul Consiliului Facultății poate aproba plata de către student doar a taxelor de susținere a examenelor de diferență, nenormate.

Art. 8. – Candidații admiși la a doua specializare în învățământul superior de stat pot urma studiile astfel:

 1. dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
 2. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cea de a doua specializare poate fi făcută în regim fără taxă, dacă au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat.

Art. 9. – Candidații care au mai urmat cursurile unui alt program de studiu de licență și care au beneficiat de finanțare de la buget pe parcursul studiilor pot fi admiși pe locuri de la buget pentru o durată care să completeze perioada legală pentru care pot primi finanțare de la buget. Candidații au obligația să declare la înscriere perioadele în care au fost susținuți financiar de la bugetul de stat (în cererea de înscriere) și să depună documente doveditoare în acest sens.

Art. 10. – (1) Absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licență, prin concurs de admitere.

 • Admiterea la continuare de studii se face în perioadele aprobate pentru admiterea la studiile universitare de licență și după aceeași metodă de selecție, conform Anexei 1 la prezenta procedură.
  • ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA ADMITERII

Art. 11. – Pentru organizarea și desfășurarea admiterii se constituie următoarele comisii: Comisia de admitere pe universitate, comisii de admitere pe facultăți și o Comisie de contestație, numite prin Decizie a Rectorului universității.

Art. 12. – Sediul Comisiei de admitere pe universitate se stabilește la Prorectoratul Didactic si Asigurarea Calității, str. Prof. dr. doc. Dimitrîe Mangeron nr. 67, etaj 1, cam. B106.

Art. 13. – (1) Admiterea se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăți și pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcție de opțiuni.

 • Media de admitere se stabilește pe baza mediei de la examenul de bacalaureat sau, după caz, pe baza rezultatului la testul – grilă sau de aptitudini, conform Anexei PO.DID.Q5-A1 la prezenta procedură.
 • Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conține, obligatoriu, o probă de competență lingvistică eliminatorie notată cu admis/ respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Catedra de Limbi străine a universității.
 • în situațiile în care se organizează admiterea pe bază de test, la stabilirea subiectelor se vor lua în considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele și clasele de liceu, pentru promoția curentă.

Art. 14. – Admiterea în ciclul de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni, iulie și septembrie, după calendarul aprobat de Consiliul de Administrație și publicat pe site-ul universității și al facultăților.

Art. 15. – Candidații admiși la mai multe universități vor depune opțiunea lor de a urma cursurile programului de studii universitare de licență din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași, în regim subvenționat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original, până la data stabilită de facultate. Cei care nu și-au precizat opțiunea până la aceste date vor fi declarați respinși la concursul de admitere pe locurile subvenționate de ia buget și înlocuiți cu următorii candidați care îndeplinesc cerințele respective de admitere.

Art. 16. – Comisiile de admitere pe universitate/ facultăți vor asigura afișarea în mod vizibil pentru candidați a tuturor documentelor de interes cu privire la admitere, inclusiv pe site-ul universității / facultății.

Art. 17. – Atribuțiile comisiilor de admitere sunt:

 1. Comisia de admitere pe universitate:
 • coordonează activitatea comisiilor de admitere pe facultăți;
 • asigură informarea și acordă asistență comisiilor de admitere pe facultăți;
 • administrează platforma și site-ul de admitere;
 • gestionează rezultatele concursului de admitere și repartizarea candidaților admiși pe facultăți și domenii de studii;
 • asigură redistribuirea candidaților și actualizarea rezultatelor concursului de admitere, ori de câte ori se produce o modificare a repartizării candidaților;
 • publică date legate de admitere;
 • asigura o legătură directă și permanentă între platforma de admitere și comisiile de admitere din facultăți.
 1. Comisiile de admitere pe facultăți:
 • asigură spațiul optim pentru înscrierea candidaților, inclusiv accesul candidaților cu handicap la în aceste spații;
 • preiau și verifică dosarele de înscriere;
 • introduc datele din dosare în aplicația pentru admitere;
 • transmit datele privind retragerea dosarelor;
 • afișează rezultatele examenului la avizierul și pe site-ul facultății;
 • completează Registrul de înscriere a candidaților
 1. Comisia de soluționare a contestațiilor:
 • rezolvă contestațiile;

Contestațiile se depun la Comisia de admitere pe facultate, la facultatea unde

candidatul a depus dosarul.

Pentru facultățile care au examen test grilă sau test de desen tehnic si desen liber’

comisiile de admitere pe facultate:

 • întocmesc listele candidaților înscriși și, după caz, repartizarea la sălile de concurs;
 • organizează accesul candidaților în sălile de concurs și supravegherea acestora în timpul probelor;
 • organizează întocmirea subiectelor de concurs și a baremurilor;
 • preiau lucrările scrise de la colectivul de supraveghere a candidaților în săli și le pregătesc pentru verificare și notare;
 • verifică și notează lucrările candidaților;
 • afișează rezultatele examenului la avizierul și pe site-ul facultății.

Art.18. – La finalizarea admiterii, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale, președintele comisiei de admitere pe facultate întocmește un Proces – verbal de desfășurare a admiterii, înregistrat la decanatul facultății, pe care îl transmite la Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității împreună cu listele de admitere (în forma în care ele au fost afișate la sfârșitul sesiunii de admitere finale) și cu listele de înmatriculare, în ordine alfabetică, pe domenii de studii sau programe de studii (pentru programele în limba engleză).

Procesul verbal va cuprinde informații despre: întreaga organizare a admiterii, nr. de înscriși, numărul de candidați scutiti de taxă, eventuale situații deosebite, afișarea rezultatelor și eventualele contestații etc. precum și eventuale propuneri de îmbunătățire a procedurii de admitere.

Acolo unde au fost examene scrise sau test de desen tehnic și liber se va prezenta succint desfășurarea acestora și subiectele cu baremul de corectare.

 • ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Art. 19. – Candidații se vor înscrie, cu o singură taxă și un singur dosar de înscriere, la mai multe facultăți ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași, în condițiile

prezentei proceduri, în ordinea preferințelor, urmând ca, în funcție de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Art. 20. – (1) înscrierea candidaților se face personal, pe baza cărții de identitate/ pașaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură și constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

 • înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opțiune, în locurile amenajate special în acest scop.
 • Candidații care optează pentru domenii din cadrul facultăților de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică și Calculatoare vor putea considera opțiunile respective doar ca prime preferințe în fișa de înscriere.
 • Dosarul de înscriere va conține:
 • cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;
 • certificatul de naștere, în copie conformă cu originalul;

-dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

 • adeverință medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice și infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidență cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • 2 fotografii color, 3×4 cm;
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât și copia care va fi lăsată la dosar.

 • La completarea cererii de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1) candidatul va marca în coloana „Opțiunea” preferințele sale pentru un anumit domeniu și formă de finanțare: pentru domeniul care reprezintă prima preferință va înscrie numărul 1, pentru următorul 2 ș.a.m.d. Dacă există un domeniu/formă de finanțare pentru care candidatul nu vrea să facă opțiune, atunci va marca poziția respectivă cu o linie (toate pozițiile din coloana „Opțiunea” trebuie să fie înscrise, fie cu numărul care reprezintă preferința, sau cu o linie).
 • Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații vor completa, la facultatea unde depun dosarul, o cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F2) la care anexează actele stipulate la art.4 (2), cu mențiunile:
 • pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, diploma echivalentă cu diploma de bacalaureat este atestatul de recunoaștere a studiilor de nivel echivalent, eliberat în condițiile art,4 (2) din prezenta procedură;
 • este obligatorie – acolo unde programul de studiu se desfășoară în limba română – prezentarea certificatului de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de instituții abilitate de Ministerului Educației Naționale, în condițiile art.4 (4) din prezenta procedură, în copie legalizată.
 • înscrierea la concursul de admitere a cetățenilor din statele terțe Uniunii Europene se face ia Rectorat, prin depunerea dosarului, până la data de 15 august 2019, cuprinzând următoarele documente:
 • cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (formularul PO.DID.05-

F3);

 • actul de studii – copie și traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
 • foile matricole – copii și traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;
 • certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
 • copie de pe pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 • certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dovada achitării taxei de înscriere de 80 euro.

Dosarele candidaților care vor primi avizul facultăților și vor promova concursul de admitere vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene pentru obținerea Scrisorii de acceptare la studii.

Art. 21. – Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2019 sau în sesiunea august – septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu.

Art. 22. – Prin excepție, în baza acordului scris al candidatului, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale candidaților, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ.

Art. 23. – (1) Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot prezenta la înscriere, în locul atestatului de recunoaștere a studiilor, o adeverință de recunoaștere a studiilor eliberată de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale.

 • în vederea eliberării adeverinței de recunoaștere a studiilor, candidații vor completa un dosar separat cuprinzând următoarele acte:
 • cerere tip pentru recunoașterea studiilor efectuate, în vederea admiterii la studii universitare de licență;
 • diploma de bacalaureat și foile matricole pentru toți anii de liceu (copii legalizate);
 • documentul personal de identificare – în copie: pașaport (copie după pag. 1, 2, 3, 4) sau alt act de identitate care dovedește calitatea de cetățean al unui stat membru UE, SEE sau CE;
 • dovada plății taxei de 50 lei în contul Ministerului Educației Naționale, cod fiscal 13729380, cont R027TREZ7005Q03XXX000069, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză și franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română sau în engleză, în original. Diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritățile competente din țările emitente pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada/ Consulatul României din țara emitentă.

Dosarul va fi depus la Registratura Ministerului Educației Naționale, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 București. Dosarul poate fi depus și la Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității, cu minim 30 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere – sesiunea iulie, în vederea transmiterii lor la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Dosarele candidaților care solicită înscrierea la studii universitare de licență în specializarea Arhitectură vor fi depuse direct la Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității, cu minim 30 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere – sesiunea iulie, în vederea transmiterii lor la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Adeverințele de recunoaștere a studiilor emise de către CNRED vor fi transmise universității prin poștă, sau se eliberează la sediul CNRED titularului sau unei persoane împuternicite.

Art. 24. – întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la mai multe universități, dosarul cu actele în original se depune la universitatea unde candidatul se înscrie prima dată. înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie „conform cu originalul”, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o altă universitate.

Art. 25. – Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere (absența diverselor medii solicitate), nu pot fi înscriși la facultățile care iau în considerare aceste repere.

Art. 26. – (1) în cererea de înscriere candidații vor menționa, în ordinea preferințelor, opțiunile lor privind facultatea, domeniul, forma de învățământ (cu frecvență), tipul subvenției (de la buget sau cu taxă), limba în care doresc susținerea probelor de concurs, disciplinele de concurs (după caz).

 • Odată făcută înscrierea, opțiunile nu se mai pot schimba decât prin retragerea dosarului, fără returnarea taxei de înscriere, și depunerea unui nou dosar (reînscriere), în condițiile prevăzute în această procedură.

Art. 27. – Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaților înscriși și confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidații sunt convocați de urgență la comisie pentru clarificări.

Art. 28. – Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere se restituie gratuit acestora, pe baza actelor de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat.

Art. 29. – (1) La înscriere, candidaților li se percepe o taxă de înscriere în cuantumul aprobat de Senatul universității, la propunerea Consiliului de Administrație, care va include și activitățile aferente analizării contestațiilor depuse în termen legal. Valoarea taxei de înscriere va fi anunțată, prin afișare, odată cu programul de înscriere.

 • Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere:
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • candidații orfani de ambii părinți;
 • candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajații sau copiii angajaților din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din lași;
 • candidații care au obținut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2);
 • Pentru situații speciale, Biroul Consiliului Facultății poate aproba reduceri sau scutiri de taxă de înscriere.

Art. 30. – (1) Pentru candidații cetățeni ai Republicii Moldova, care au absolvit liceul în România/Rep. Moldova, se repartizează un număr distinct de locuri subvenționate de la buget.

 • Candidații vor completa fișa de înscriere cu opțiunea privind facultatea și domeniul/ programul de studiu la care candidează și vor depune dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate, la Rectorat.
 • Candidații cetățeni ai Republicii Moldova vor avea media de admitere egală cu media de bacalaureat. Clasificarea acestor candidați se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate universității. Candidații la specializarea Arhitectură vor susține examen de Desen tehnic și Desen liber iar candidații la Facultatea de Automatică și Calculatoare vor susține examen de admitere test grilă la Matematică (media de admitere va fi calculată în același mod ca și pentru cetățenii români și UE).
 • Candidații cetățeni ai Republicii Moldova care dau admitere pe locurile cu taxă alocate cetățenilor români susțin testele de admitere acolo unde este cazul.

Art. 31. – (1) Pentru candidații cetățeni români de etnie rromă se repartizează, prin Ordin al Ministrului de resort, un număr distinct de locuri subvenționate de la buget.

 • Candidații vor prezenta la înscriere o recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a rromilor (civică, obștească, politică), care să ateste apartenența candidatului Ia etnia rromă și nu faptul că acesta face parte din organizația respectivă. Nu sunt acceptate la înscriere declarații de etnie rromă făcute pe propria răspundere prin notariat sau acte emise în acest sens de alte organisme sau instituții.
 • Candidații vor completa fișa de înscriere cu opțiunea privind facultatea și domeniul de licență la care candidează și vor depune dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate. După verificarea dosarului, Comisia de admitere pe universitate emite o adresă de înștiințare a facultății cu privire la înregistrarea candidaturii persoanei respective pe locurile repartizate candidaților de etnie rromă.
 • Candidatul de etnie rromă prezintă dosarul de înscriere, împreună cu adresa de înștiințare eliberată de Comisia de admitere pe universitate, la Comisia de admitere pe facultate, respectând perioada de înscriere și metodologia de admitere de la facultatea respectivă.
 • în cazul în care numărul candidaților de etnie rromă este mai mic sau egal cu numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului, se declară admiși candidații care au îndeplinit criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceștia s-au înscris.
 • în cazul în care numărul candidaților de etnie rromă este mai mare ca numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educației, Comisia de admitere pe universitate va proceda la departajarea candidaților care îndeplinesc criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceștia s-au înscris.
 • Rezultatul admiterii pentru candidații de etnie rromă se comunică de către Comisia de admitere pe universitate, în scris, facultăților la care s-au înscris candidații.

Art. 32. – Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultățile vor colecta datele cuprinse în cererea de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1).

 • REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

Art. 33. – (1) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași scoate la concurs locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri de studiu cu taxă, în condițiile art. 2 al prezentului regulament.

 • Cuantumul taxei de studiu, stabilită în funcție de costurile specifice școlarizării, se aprobă de Senatul universității și se anunță candidaților cu cel puțin 15 zile înainte de începerea admiterii.
 • Statutul de student fără taxă se păstrează, potrivit legii, pentru o durată de școlarizare egală cu durata normală a studiilor la specializarea respectivă, corelat cu 9 din prezenta procedură.
 • Statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de Senatul universitar. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din lași va face la începutul fiecărui an universitar evaluarea locurilor finanțate de ia bugetul de stat rămase disponibile, pentru a fi ocupate de studenții înscriși cu taxă, în ordinea descrescătoare a clasificării lor și în limita numărului de locuri vacante.

Art 34. – (1) Admiterea în învățământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obținute de candidați și în ordinea opțiunilor din cererea de înscriere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (locuri de la buget și locuri cu taxă). Departajarea candidaților care au obținut medii de admitere egale se face ținând seama de criteriile conform Anexei PO.DID.05-A1.

 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Mediile obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare pe domenii de studii, conform ordinii opțiunilor exprimate de candidați, în limita locurilor scoase la concurs pe fiecare domeniu și formă de finanțare.
 • Rezultatele concursului de admitere, sesiunea iulie, au caracter preliminar. Rezultatele finale sunt obținute prin redistribuire, în urma completării dosarelor cu actele în original și vor fi afișate în luna septembrie.

Art. 35. – Rezultatele admiterii, verificate și validate de Comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunoștința celor interesați, prin afișare, la fiecare facultate, precum și pe site-ul universității, specificându-se ora și data afișării.

 • REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR

Art. 36. – (1) Eventualele contestații se depun în maxim 48 de ore de la data și ora afișării rezultatelor sesiunii de admitere.

 • Nu se admit contestații pentru probele orale sau artistice.
 • Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
 • Rezultatul soluționării contestațiilor se comunică în cei mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia Comisiei de contestații este definitivă.
 • După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.
 1. DISPOZIȚII FINALE

Art. 37. – (1) Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în baza rezultatelor concursului de admitere în anul I de studii pentru anul universitar 2019/ 2020 începând cu prima zi a anului universitar, prin decizia Rectorului universității.

(2) După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol al facultății și în Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioada de școlarizare ia programele de studii la care au fost admiși.

 1. RESPONSABILITĂȚI
  • Senatul universității
 • aprobă procedura.
  • Rectorul universității
 • impune aplicarea procedurii;
 • alocă resurse pentru desfășurarea procesului și aplicarea procedurii.
  • Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
 • verifică și avizează procedura din punct de vedere al sistemului calității;
 • gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
 • auditează procesul și procedura, în vederea identificării oportunităților de îmbunătățire a calității;
 • elaborează propuneri de îmbunătățire a calității.
  • Responsabilul de proces – Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității
 • elaborează, modifică, retrage procedura;
 • aplică procedura;
 • monitorizează aplicarea procedurii.
  • Decanii facultăților
 • aplică și respectă procedura;
 • difuzează procedura în cadrul facultății;
 • organizează grupuri de lucru pentru discutarea și aplicarea procedurii.
 1. ÎNREGISTRĂRI
 • Indicatorul aprobărilor și al reviziilor
 • Lista de difuzare
 • Deciziile Rectorului privind numirea comisiilor de admitere
 • Listele candidaților înscriși la concursul de admitere
 • Subiectele de concurs; grilele de corectură
 • Lucrările candidaților (probe scrise, teste-grilă )
 • Listele rezultatelor concursului de admitere
 • Listele candidaților declarați admiși
 • Listele candidaților declarați respinși
 • Statistica concursului de admitere
 • Deciziile Rectorului privind înmatricularea candidaților declarați admiși
 1. ANEXE Șl FORMULARE

PO.DID.05-A1

PO.DID.05-A2

PO.DID.05-F1

PO.DID.05-F2

Metoda de selecție pentru licență

Condiții speciale de admitere

Cerere de înscriere la concursul de admitere

Cerere de înscriere la concursul de admitere aplicabilă candidaților cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

PO.DID.Q5-F3          Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba engleză

PO.DID.05-F4           Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, în limba franceză